برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر محصولات
برند
more... less
کشور سازنده
more... less
نوع سیم و کابل
more... less
سایز سیم و کابل
more... less
فیلتر محصولات

سیم سیمیا

کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x0,50 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x0.75 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x1 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x1,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x2,5 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x4 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x6 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x10 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x16 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x25  عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x35  عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x50 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x70 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x95 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x120 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم افشان
سایز 1x150 عایق PVC هادی مس آنیل شده کلاس هادی 5 ولتاژ نامی 450 تا 750 ولت تحمل دمای در حالت خمش منفی 5 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد تحمل دمای در حالت ثابت منفی 30 تا مثبت 70 درجه سانتی گراد همگام با استانداردهای روز...
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
سایز 2x0,5 روکش نایلونی هادی مسی قابل استفاده در سیم کشی برق انتقال جریان برق بالا همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
سایز 2x0,75 روکش نایلونی هادی مسی قابل استفاده در سیم کشی برق انتقال جریان برق بالا همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
سایز 2x1 روکش نایلونی هادی مسی قابل استفاده در سیم کشی برق انتقال جریان برق بالا همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
سایز 2x1,5 روکش نایلونی هادی مسی قابل استفاده در سیم کشی برق انتقال جریان برق بالا همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم نایلونی
سایز 2x2,5 روکش نایلونی هادی مسی قابل استفاده در سیم کشی برق انتقال جریان برق بالا همگام با استانداردهای روز دنیا
کشور سازنده :
ایران
برند :
سیمیا
نوع سیم و کابل :
سیم ارت
سایز 1x15 روکش PVC هادی مسی مفتولی قابل استفاده در انتقال جریان برق به زمین برای استفاده در صنعت و مسکونی همگام با استانداردهای روز دنیا
نمایش 1 تا 24 از 30 مورد

فهرست:

سیم برق سیمیا

سیم برق سیمیا دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از موسسه TUV NORD آلمان و تاییدیه صلاحیت آزمایشگاه همکار (اکرودیته) سازمان ملی استاندارد ایران است. نام سیمیا به این دلیل برای محصولات انتخاب شده است که با شنیدن آن توجه شنونده به ماهیت تولیدات شرکت یعنی سیم و کابل جلب می شود. ضمن این که سیمیا به معنی علمی است که انسان را متمکن می سازد. مهم ترین هدف شرکت سیمیا حفظ و بهبود مستمر کیفیت سیم و کابل تولیدی است که طی این سال ها توانسته این مهم را به سرانجام برساند. برای این منظور با وجود امکانات محدود، کارخانه مجهز به یک آزمایشگاه می باشد تا آزمون و آزمایشات لازم روی تولیدات انجام شود و از کیفیت آن ها اطمینان حاصل شود. انواع سیم برق سیمیا شامل سیم افشان و سیم های مفتولی و نیمه افشان و سیم خودرویی است که هر کدام ویژگی و ساختار مخصوص به خود را دارد. در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم 

سیم برق

سیم افشان سیمیا

سیم افشان سیمیا اغلب به عنوان سیم رابط در ماشین آلات، داکت های زیر زمینی و تابلو های فرمان که انعطاف پذیری بالایی دارند برای نصب ثابت به کار می رود. این نوع سیم داخل لوله ها و زیر گچ می تواند قرار گیرد ولی روی کانال ها و مخازن و سینی های کابل مجاز نیست به صورت مستقیم قرار داده شود. به طور کلی می توان گفت سیم افشان سیمیا عموما برای مصارف عمومی کاربرد دارد. ساختار سیم به این صورت است که قسمت هادی از مس آنیل شده کلاس 5 (افشان) مطابق با استاندارد ملی (IEC 60228 (ISIRI 3084 می باشد و جنس عایق سیم آمیزه PVC نوع C می باشد. رنگ بندی روکش سیم ها نیز نیز طبق درخواست مشتری متنوع است. مشخصات فنی سیم افشان سیمیا در عکس زیر به جزییات آورده شده است.

سیم مفتولی و نیمه افشان سیمیا

سیم مفتولی و نیمه افشان سیمیا برای نصب ثابت در داکت های زیرزمینی، ماشین آلات، تابلو های فرمان و تجهیزات کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد. قرارگیری سیم های مفتولی و نیمه افشان داخل لوله و زیر گچ مجاز نیز است. در توضیح ساختار سیم می توان گفت قسمت رسانا یا هادی از مس آنیل شده تشکیل شده است. برای هادی های دارای سطح مقطع 16 میلیمتر مربع کلاس 1 (مفتولی) و برای کلیه سایز های هادی، کلاس 2 (نیمه افشان) به کار رفته است. جنس عایق آمیزه PVC نوع C است. رنگ بندی عایق ها نیز طبق درخواست مشتری انجام می شود. مشخصات فنی سیم مفتولی و نیمه افشان سیمیا در عکس زیر به جزییات آورده شده است.

انواع سیم برق سیمیا

سیم خودرویی سیمیا

سیم خودرویی سیمیا برای استفاده در سیم کشی های داخل خودرو تولید شده است. این نوع سیم ها دارای عایق های متنوع و مخصوص است که قادر به تحمل دماهای مختلف می باشد. ساختار سیم مانند سایر سیم ها از دو قسمت هادی و عایق تشکیل شده است. جنس قسمت هادی سیم از فلز مس یا مس قلع اندود آنیل شده افشان است و کلاس سیم 5 است. جنس عایق نیز برای محدوده دمای 40- تا 85 درجه سانتیگراد از نوع T1 و برای محدده دمای 40- تا 100 درجه سانتیگراد از نوع T2 و برای محدوده دمای 40- تا 125 درجه سانتیگراد از نوع T3 استفاده شده است.

چنان چه تمایل به خرید سیم سیمیا دارید و یا قصد دارید از لیست قیمت انواع سیم برق سیمیا اطلاع یابید به سایت فروشگاه اینترنتی لایت هوم مراجعه نمایید و یا با بخش فروش تماس حاصل نمایید و پس از کسب اطلاعات لازم محصول را سفارش دهید.

ادامه مطلب
منوی اصلی
برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
لوله و برق اتصالات
لوازم چاه ارت
کلید و پریز
سیم و کابل
سینی کابل
روشنایی
کلید مینیاتوری و محافظ جان
هواکش و تهویه
داکت و ترانکینگ
تابلو برق
لوازم جانبی
دوربین مداربسته
جک درب پارکینگی
آیفون تصویری
خانه هوشمند

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری