قاب هالوژن

راهنمای خرید 227 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود

  4,000 تومان

 • موجود

  4,000 تومان

 • موجود

  8,900 تومان

 • موجود

  8,900 تومان

 • موجود

  8,900 تومان

 • موجود

  8,900 تومان

 • موجود

  250,000 تومان

 • موجود

  250,000 تومان

 • موجود

  250,000 تومان

 • موجود

  300,000 تومان

 • موجود

  300,000 تومان

 • موجود

  300,000 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,750 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  9,100 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  9,500 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  7,800 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  13,650 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  8,200 تومان

 • موجود

  159,500 تومان

 • موجود

  79,200 تومان

 • موجود

  79,200 تومان

 • موجود

  72,600 تومان

 • موجود

  72,600 تومان

 • موجود

  48,400 تومان

 • موجود

  143,000 تومان

 • موجود

  16,500 تومان

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • موجود 2 سال گارانتی

  38,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  44,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  46,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  51,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  46,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  48,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  45,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  19,200 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  16,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  21,500 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  7,200 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  12,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  46,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  124,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  124,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  124,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  124,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  124,000 تومان

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • موجود 1 سال گارانتی

  63,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  51,000 تومان

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • موجود

  20,900 تومان

 • موجود

  35,200 تومان

 • موجود

  38,500 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  27,600 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  42,000 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  28,800 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  52,800 تومان

 • اتمام موجودی 2 سال گارانتی

 • موجود 2 سال گارانتی

  44,000 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  27,500 تومان

 • موجود

  38,500 تومان
  9.1/10

 • موجود

  5,300 تومان

 • موجود

  28,800 تومان

 • موجود 2 سال گارانتی

  31,000 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  45,000 تومان
  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  58,000 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  36,000 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  61,000 تومان
  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  26,000 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  28,000 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  23,800 تومان
  9.1/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  62,000 تومان
  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • موجود

  67,560 تومان

 • موجود

  26,400 تومان

 • موجود

  28,000 تومان

 • موجود

  33,000 تومان

 • موجود

  35,200 تومان

 • موجود

  28,000 تومان

 • موجود

  24,200 تومان

 • موجود

  33,000 تومان

 • موجود

  33,000 تومان

 • موجود

  33,000 تومان

 • موجود

  22,000 تومان

 • موجود

  26,000 تومان

 • موجود

  20,000 تومان
  9/10

 • موجود 2 سال گارانتی

  46,000 تومان

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  0 تومان

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9/10

 • تماس بگیرید 2 سال گارانتی

  9.1/10

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • موجود 1 سال گارانتی

  3,000 تومان

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • تماس بگیرید 1 سال گارانتی

 • اتمام موجودی 2 سال گارانتی

 • اتمام موجودی 2 سال گارانتی

 • اتمام موجودی 2 سال گارانتی

 • اتمام موجودی 2 سال گارانتی

 • اتمام موجودی

 • موجود

  19,800 تومان

 • موجود

  2,500 تومان 2,500 تومان

 • موجود 1 سال گارانتی

  3,800 تومان 3,800 تومان

 • موجود

  48,000 تومان

 • موجود

  51,000 تومان

 • موجود

  51,000 تومان

 • موجود

  48,000 تومان

 • موجود

  48,000 تومان

 • موجود

  48,000 تومان

 • موجود

  146,000 تومان

 • موجود

  57,500 تومان

 • موجود

  146,000 تومان

 • موجود

  57,500 تومان

 • موجود

  57,500 تومان

 • موجود

  13,000 تومان

 • موجود

  18,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  270,000 تومان

 • موجود

  14,300 تومان

 • موجود

  14,300 تومان

 • موجود

  45,000 تومان

نمایش 1 - 227 از 227 مورد

قاب هالوژن

امروزه توجه به طراحی داخلی و دکوراسیون منازل ، ساختمان های اداری و تجاری در میان مردم بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که با علاقه واشتیاق در پی به روزسانی و مدرنیته کردن سلایق خود، برای طراحی و چیدمان منزل یا محل کار خود به بهترین شکل ممکن می باشند . یکی از مباحث مهم در امر دکوراسیون استفاده از نور موضعی مناسب برای برقراری روشنایی مورد نیاز می باشد ، به طوری که اگر تمام معیارهای دکوراسیون و طراحی داخلی اعم از وسایل و آکساسوار مناسب و به روز ، چیدمان درست و اصولی با رعایت متراژ، استفاده از رنگ مناسب برای دیوارها ، ترکیب رنگ درست دیوارها با وسایل خریداری شده برای مکان طراحی و خیلی از موارد دیگر، رعایت شده و به نحو احسن اجرا شوند ، اما از نورپردازی مناسبی استفاده نشده باشد ، تمام زحماتمان بی نتیجه است ، زیرا یکی از اصول طراحی داخلی را فراموش کرده ایم.

امکان خرید قاب هالوژن، چراغ هالوژن و فریم هالوژنی در طرح ها و مدل های مختلف با تنوع رنگی بالا در برندهای شیله، فاین(FEC)، آنی نور، داتیس، شعاع، SPN و غیره در فروشگاه لایت هوم برای شما فراهم است.

      هالوژن-قاب هالوژن-روشنایی

  استفاده از نور در سقف و دیوار تاثیر بسیار چشمگیری در طراحی داخلی و جلوه هر چه بیشتر لوازم و آکساسور( وسایل دکوری ) تهیه شده خواهد داشت. یکی از نکات حائز اهمیت در اصل طراحی داخلی ، اهمیت یکسان تمام فضاهای ساختمان (خانه، باشگاه، رستوران، اداره ، مغازه و ...)  می باشد، برای مثال طراح خوب ، زمان و انرژی یکسانی برای اجرای طرحی مدرن و به روز برای اتاق نشیمن، محل غذاخوری، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و …  می گذارد و در تمامی این نقاط استفاده از نور موضعی، جلوه زیادی را ایجاد می کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم به ازای هر نفر بازدید کننده ، نظرات متفاوتی در مورد طراحی ما وجود دارد که می توان تنها وجه اشتراک آنها را ، استفاده از نورپردازی مناسب و منحصر به فرد نام برد ،زیرا  نور پردازی مناسب( استفاده از هالوژن به عنوان نور موضعی ) هنر طراح را پر رنگ کرده و به تصویرحاصله از طراحی او جلوه دو چندانی می بخشد.

روش های متفاوتی برای ایجاد نورپردازی ایده آل و به روز در مکان های مختلف وجود دارد، برای مثال در اتاق پذیرایی استفاده از لوسترها و نورهای مخفی در سقف و دیوارها نقش مهمی در نورپردازی ایفا می کنند. با استفاده از هالوژنهای بکار رفته در سقف یا دیوارها و تنظیم آنها در زاویه دلخواه  می توان نور موضعی زیبایی را بر روی وسایل چیده، معطوف نمود. هالوژن که مصرف آن در منازل رو به افزایش است ، نورسرد و زنده ای را تولید می کنند که سفیدتر و درخشنده تر از سایر وسایل روشنایی است . همچنین نور حاصله از هالوژن برای ایجاد ستون های نور بالاسو یا پایین سو، نوردهی موضعی و نوردهی تاکیدی بسیار مفید می باشد.بعد از انتخاب قاب هالوژن در شیوه نور پردازی ،می توانیم رنگ و طرح قاب هالوژن خود را که امروزه از تنوع بسیار خوبی برخوردار است ، با در نظر گرفتن فضا، طرح دکوراسیون و ترکیب رنگ لوازمان، انتخاب نماییم.

 حال با هم به شیوه نورپردازی در آشپزخانه بپردازیم ، در آشپزخانه ها باید علاوه بر استفاده از نورعمومی خوب که روشنایی مورد نیاز در این مکان را تامین کند، باید از نور اضافی مانند هالوژن ها ( به صورت توکار یا روکار) برای انجام کار هایی با دقت بالا مثل مطالعه ی کتاب آشپزی ، خرد کردن ، مخلوط کردن و کنار هم قرار دادن مواد مورد استفاده، شست و شو و آبکشی ظروف و همچینن نورپردازی مناسب بر  روی ظروف چیده شده  استفاده نمود.این هالوژنها را می توان در سقف و یا زیر کابینت ها به صورت آشکار یا مخفی نصب نمود، در صورت نصب این هالوژن ها به صورتی که کاملا مشخص باشد ، می توانیم از قاب هالوژن متناسب با رنگ وسایل و کابینت های موجود در  آشپزخانه استفاده نماییم.

   

   هالوژن ها دارای قاب هایی با جنس و رنگ و اندازه متفاوت می باشند که می توان با در نظر گرفتن رنگ و طرح سایر ملزومات به کار رفته و شرایط آب و هوا یی محل استفاده از هالوژن (فضای بیرونی مانند : نورپردازی در راه پله ، دیوار بیرونی ساختمان و ...، استفاده در شهرهای مختلف با آب و هوای مختلف و...) انتخاب کرد. قاب هالوژن های موجود در جنسهای : استیل ، کریستال ، آلومینیوم، دایکاست و .. وجود دارد که در میان جنس های ذکر شده به ترتیب بهترین ها ، دایکاست و آلومینیوم می باشد که در برابر رطوبت و دما مقاوم بوده و تغییر رنگ نمی دهند ، درنتیجه دارای طول عمر بیشتری نسبت به مابقی قاب ها و   از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشند  بنابراین استفاده از اجناس نام برده برای مناطقی که از رطوبت و یا دمای بالایی برخوردار هستند در الویت می باشد.

قابهای هالوژن در تنوع رنگی : سفید ، نقره ای ، سفید/ نقره ای ، طلایی، نقره ای / طلایی موجود می باشند همچنین اندازه های موجود از این قابها به صورت 6،8،9،10 می باشد، یعنی فرد خریدار می تواند با در نظر گرفتن ترکیب طراحی خود ، سلیقه شخصی ، مدت عمر محصول ، قطر برش برای انتخاب اندازه ، قاب هالوژن مد نظر خود را انتخاب کند. به عنوان مثال شما می توانید  لامپ های هالوژن LED وSMD و COB  را با هریک از قاب های موجود  استفاده نمایید.

   قاب هالوژن- مدل قاب هالوژن- رنگ قاب هالوژن             

 برای انتخاب و خرید قاب هالوژن می توانید در همین بخش از www.lighthome.ir اقدام نمایید و یا برای دریافت لیست قیمت قاب هالوژن  موجود با کارشناسان ما در تماس باشید.

فیلتر کردن محصولات
کشور سازنده
نوع سر پیچ و لامپ
قاب هالوژن
اعمال فیلتر