برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

لیست قیمت هواکش صنعتی خزرفن

بعدی
بعدی
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 30 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 30 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,371,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 35 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 35 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,440,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 40 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 40 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
سایز :
40
2,550,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 50 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 50 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,711,500 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 60 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 60 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,520,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 70 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 70 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,357,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 80 سانتیمتر خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-SP قطر 80 سانتیمتر خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
6,230,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 30 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 30 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,150,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 35 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 35 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,190,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 40 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 40 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,250,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 50 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 50 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,830,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 60 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 60 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,235,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 70 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 70 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,700,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 80 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-LIKA قطر 80 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,600,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 30 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 30 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,570,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 35 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 35 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,800,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 40 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 40 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
4,180,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 40 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 50 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,600,000 تومان
هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 60 سانتیمتری خزرفن هواکش صنعتی مدل ECI-VEM قطر 60 سانتیمتری خزرفن
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
سایز :
60
3,780,000 تومان
هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 40×32 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 40×32 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 45×35 سانتیمتر هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 45×35 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 40× 50 سانتیمتر هواکش سانتریفوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 40× 50 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER - TER خزرفن 43 × 53 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 43 × 53 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER - TER خزرفن سایز 58×50 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 58×50 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER سایز 54×64 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 54×64 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER - TER خزرفن سایز 76×57 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 76×57 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER - TER خزرفن سایز 90×63 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 90×63 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER - TER خزرفن سایز 95×70 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 95×70 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 100× 77 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 100× 77 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 105×92 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 105×92 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 125×105 سانتیمتر هواکش سانتریفیوژ مدل RER-TER خزرفن سایز 125×105 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
فن سانتریفیوژ
0 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن 20 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن 20 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 30 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 30 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,340,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 35 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 35 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
2,950,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 40 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 40 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,690,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 30 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 45 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
3,940,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 50 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 50 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
5,170,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 50 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 55 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
6,770,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 60 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 60 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
7,700,000 تومان
هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 63 سانتیمتر هواکش صنعتی اکسترنال روتور مدل ECI-AKF خزرفن سایز 63 سانتیمتر
کشور سازنده :
ایران
برند :
خزرفن
نوع محصول :
هواکش صنعتی
0 تومان

لیست قیمت هواکش صنعتی خزرفن

قیمت هواکش خزرفن به یک سری عوامل بستگی دارد که در ادامه به آن می پردازیم. سیستم های تهویه صنعتی خزرفن در انواع مختلف هواکش آکسیال سقفی و دیواری، هواکش سانتریفیوژ، هواکش گلخانه ای، هواکش مرغداری، هواکش مکانیکی، هواکش کانالی و بین کانالی تولید شده است که هر کدام کاربرد و مشخصات منحصر به خود و لذا قیمت متفاوت را دارد.
هر کدام از انواع هواکش صنعتی خزرفن دارای سایز و ظرفیت های مختلف است که تاثیر مستقیم روی قیمت فن های صنعتی دارد. در واقع هر چقدر مساحت و حجم محوطه مورد نظر بزرگ تر باشد نیاز به هواکش با ابعاد بزرگ تری است و هزینه بیشتری را می بایست صرف هواکش صنعتی مورد نظر خود نمایید.
از طرفی متریال و جنس مواد مصرف شده در ساخت فن نیز در کیفیت عملکرد فن بسیار موثر است و موجب ماندگاری و دوام سیستم تهویه صنعتی می شود. شرکت تهویه خزرفن در ساخت و تولید هواکش های صنعتی از فلزات و آلیاژ های مرغوب استفاده کرده است تا کارایی و استحکام محصولات را بتواند تضمین کند و بدیهی است که کیفیت کالاهای عرضه شده موجب افزایش قیمت آن می شود.
در این قسمت ما با ارائه لیست قیمت هواکش صنعتی خزرفن امکان مقایسه و انتخاب فن صنعتی مناسب با محیط مورد نظر خود را برای شما مهیا کرده ایم.

ادامه مطلب
سوالات متداول
آیا هواکش های صنعتی خزرفن دارای ضمانت است؟ کلیه فن های صنعتی خزرن مانند سایر سیستم های تهویه تولید شده توسط این شرکت، به مدت یک سال دارای گارنتی می باشد.
هواکش صنعتی آکسیال خزرفن و هواکش صنعتی سانتریفیوژ خزرفن هر کدام متناسب با چه شرایط و محیطی است؟ هواکش صنعتی آکسیال خزرفن اغلب در انبار ها و کارخانه ها استفاده می شود و برای محیط هایی که گرد و غبار زیادی ندارد مناسب است و هواکش صنعتی سانتریفیوژ خزرفن در سیستم‌های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد.
هواکش صنعتی آکسیال هوایی پرحجم ولی کم فشار ایجاد می کند اما هواکش صنعتی سانتریفیوژ هوا را با فشار بیشتری خارج می کنند، ولی حجم هوای خروجی از آن در مقایسه با فن آکسیال کمتر است.
نصب هواکش های صنعتی خزرفن چگونه انجام می شود؟ نصب هواکش صنعتی بستگی به نوع فن و محل نصب دارد اما نصب اکثر فن های صنعتی خزرفن به آسانی انجام می شود.
آیا هواکش های صنعتی خزرفن بی صدا است؟  صدای هواکش صنعتی بستگی به دور موتور آن دارد و در دو نوع 900 و 1400 دور می باشد. 
<
>
پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 پنکه رومیزی دمنده مدل Haleh سایز 30 1,030,000 تومان 999,100 تومان
پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 پنکه سقفی سه پره لونا مدل 112 2,200,000 تومان 2,090,000 تومان
حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 حشره کش برقی 2x10 وات صاعقه مدل SA210 3,575,000 تومان 3,289,000 تومان
پنکه سه در یک البرز پنکه سه در یک البرز 2,830,000 تومان 2,688,500 تومان
پنکه سقفی لونا مدل 102 پنکه سقفی لونا مدل 102 2,250,000 تومان 2,137,500 تومان
پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 پنکه سقفی سه پره البرز مدل CF-90 2,300,000 تومان 2,185,000 تومان
<
>

فروش ویژه

تلفن تماس

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری