نورپردازی ساختمان با وال واشر دست ساز

راهنمای خرید 202 محصول وجود دارد

فیلتر محصولات
 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  86,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  برای مشاهده سایزهای مختلف کلیک نمایید.

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  100,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  136,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  156,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  180,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  224,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  260,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  380,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  480,000 تومان
  9.7/10

 • موجود
  • کشور سازنده: ایران
  • برند: سفارشی ساخت لایت هوم
  • جنس بدنه: آلومینیومی

  480,000 تومان
  9.7/10

نمایش 1 - 50 از 202 مورد

فهرست:

نورپردازی نما با وال واشرهای دست ساز لایت هوم

اگر به دنبال نورپردازی ساختمان خود به صورت حرفه ای هستید دقیقا جای درستی را برای خرید محصولات مرتبط انتخاب کرده اید در واقع در سایت لایت هوم این امکان را برای شما فراهم آورده ایم تا زیباترین و حرفه ای ترین نمای ساختمانی را بدون نیاز به طراح و صرف هزینه بالا بسازید. وال واشر یکی از المان هایی است که بیشترین کاربرد را در طراحی و نورپردازی نما دارد ولی وال واشرهای موجود در بازار ابعاد ، اندازه و تعداد لامپ مشخصی دارند که شاید برای ساختمان شما مناسب نباشند به همین دلیل ما اقدام به تولید وال واشرهای دست ساز کرده ایم که بر خلاف وال واشرهای موجود صرفا مخصوص نماهای ساختمانی ، نورپردازی محوطه ها ، تامین نور برج های بلند و غیره می باشند که این محصولات به سفارش خود شما با هر تعداد لامپ و هر زاویه تابش نوری ساخته می شوند.در صورتی که شما نیاز به نورپردازی نمای ساختمان خود به صورت حرفه ای و شگفت انگیز دارید لازم نیست هزینه های زیادی را صرف طراح یا آموزش های پیچیده نمایید بلکه فقط کافی است با متن زیر همراه باشید تا به شما نحوه نورپردازی ساختمانی را با وال واشرهای سفارشی آموزش دهیم.

وال واشر مناسب نورپردازی نمای ساختمان - وال واشر نورپردازی نما - وال واشر لایت هوم - وال واشر دست ساز

وال واشرهای دست ساز ما ساخته شده از بهترین نوع ال ای ای دی و درایو هستند که کاملا با محصولات مشابه آماده در بازار متفاوت هستند در واقع در ساخت این چراغ ها به نکات زیادی توجه شده است که باهم برخی از آنها را بررسی می کنیم:

 • استفاده از ال ای دی های با کیفیت

اصلی ترین بخش تشکیل دهنده یک وال واشر جهت تامین نور داشتن LED مناسب است که ال ای دی های به کار رفته در محصولات دست ساز ما هم از کیفیت بالایی برخودارند و هم می توانند نور را به صورت یکنواخت و مناسب با برد دلخواه شما روی ساختمان شما پخش و منتشر نمایند.

وال واشر ال ای دی - نورپردازی نما ساختمان - نورپردازی نمای بیرونی

 • به کار بردن قطعات با طول عمر بالا

قطعات و تجهیزاتی که در ساخت وال واشرهای ما به کار می روند از دوام و کیفیت بالایی برخوردارند و شما می توانید از آنها برای نورپردازی ساختمان یا محوطه های باز ساختمانی خود استفاده نمایید همچنین در این محصولات بهترین نوع درایو قرار داده شده است که طول عمر چراغ شما را بالا می برد.

 • ضد آب بودن چراغ

یکی از مهم ترین نکاتی که در ساخت وال واشر نورپردازی نما باید به آن توجه شود ضد آب بودن این محصول است در واقع اگر شما بخواهید برای نورپردازی نمای بیرونی با وال واشر دست ساز ، ساختمان خود را نورانی کنید خیالتان راحت باشد که بارندگی ها و تغییرات جوی و محیطی اثر منفی روی این چراغ نمی گذارد و بدون خرابی تا مدت طولانی برای شما کار می کند.

چراغ ضدآب - نورافکن ضد آب نما - وال واشر ضد آب نورپردازی نما

 • اندازه و درجه لنز

از آنجا که این وال واشر دست ساز مناسب نورپردازی ساختمان به صورت سفارشی با درخواست شما ساخته می شوند بنابراین شما می توانید اندازه و درجه لنز را انتخاب کنید در واقع این wall washer ها با لنزهای 5 درجه ، 15 درجه ، 30 درجه ، 45 درجه ، 90 درجه ، 120 درجه و 180 درجه ساخته می شوند که هرکدام کاربری خاص خود را دارند .

نورپردازی نمای ساختمان - نورپردازی نما

لنز 5 درجه به این معنی است که نور را با زاویه ی کوچک 5 درجه روی سطح مورد نظر شما می تاباند یعنی این نور پخش بالایی ندارد و کاملا به صورت پرتابی روی سطح بالا می رود . در نورپردازی نمای ساختمان اگر از وال واشر با لنز 5 درجه استفاده شود می توان یک ستون ساختمان را از پایین تا بالا یا از بالا تا پایین به صورت کامل نورانی کرد.

وال واشر با لنز 5 درجه - نورپردازی نما با لنز 5 درجه

لنز 15 درجه دارای زاویه پخش نور بیشتری نسبت به لنز 5 درجه است در واقع پخش نور بیشتر است ولی پرتاب نور کمتر است یعنی تا ارتفاع کمتری می تواند سطح را روشن کند.

وال واشر با لنز 15 درجه - نورپردازی نما با لنز 15 درجه

زاویه نوردهی لنز 30 درجه

وال واشر با لنز 30 درجه - نورپردازی نما با لنز 30 درجه

زاویه نوردهی لنز 45 درجه

وال واشر با لنز 45 درجه - نورپردازی نما با لنز 45 درجه - نورپردازی نمای ساختمان

زاویه نوردهی لنز 90 درجه

وال واشر با لنز 90 درجه - نورپردازی نما با لنز 90 درجه - نورپردازی نمای ساختمان

زاویه نوردهی لنز 120 درجه که این زاویه در واقع نشان می دهد نور کاملا به صورت باز روی یک سطح پخش می شود و برد ندارد.

وال واشر با لنز 120 درجه - نورپردازی نما با لنز 120 درجه - نورپردازی نمای ساختمان

وال واشر های دست ساز لایت هوم ما با توجه به سفارش شما در اندازه دلخواه با درجه لنز (شعاع پرتاب نور) ، رنگ نور و توان های متفاوت ساخته می شوند و در مدت زمان بین 2 تا 3 روز کاری در اختیار شما قرار می گیرند. شما می توانید وال واشرها را با توان های مختلف و لنزهای مختلف تهیه نمایید. یکی دیگر از روش هایی که می توانید به کار ببرید نورپردازی نمای ساختمان با پروژکتور سفارشی لایت هوم است که در این روش این پروژکتورها در قسمت پایین ساختمان قرار داده می شوند و نور را به صورت پرتابی روی بنا می تابانند بنابراین در محل هایی که قرار است ستون های بلند را نورپردازی کنیم از این پروژکتورهای ال ای دی می توان استفاده کرد.

توضیح ساختمان یک وال واشر مناسب برای نورپردازی ساختمان

محصولات ما دارای بدنه ای آلومینیومی مستطیل شکل می باشند که دو طرف چراغ با پوشش پلی کربنات مقاوم به بدنه پیچ شده است بنابراین به لحاظ کیفی دارای استحکام و مقاومت بالایی هستند. انواع نورافکن نما که در لایت هوم خریداری می کنید دارای IP65 هستند یعنی مقاومت بسیار بالا در برابر پاشش آب ، ریزش باران ، غیر قابل نفوذ در برابر گردو غبار و جت واش در واقع یعنی اگر این چراغ را در زیر فواره یا پاشش آب با شدت زیاد هم قرار دهید آسیب نمی بیند. در قسمت زیرین چراغ یک پایه مستحکم آلومینومی قرار دارد که روی زمین یا سطح مورد نظر شما پیچ می شود و نور را روی بنا یا سطح مورد نظر می تاباند.

وال واشر دست ساز - نورپردازی ساختمان - نورپردازی نمای بیرونی

نور افکن های نما ساخت لایت هوم (مناسب برای نورپردازی نمای ساختمان) در ساختمان داخلی خود دارای ال ای دی های با کیفیت و درایو استاندارد هستند که روی این ال ای دی ها لنزهایی با اندازه دلخواه شما قرار می گیرد تا نور را در متراژ مناسب پرتاب کنند همچنین این محصولات دارای رنگ های آفتابی ، مهتابی ، زرد ، قرمز ، آبی ، انبه ای ، بنفش و غیره طبق سفارش مشتری می باشند.

وال واشر RGB - وال واشر مولتی کالر - نورپردازی نما با وال واشر - نورپردازی نمای ساختمان

 این چراغ ها که برای نورپردازی ساختمان با وال واشر استفاده می شوند دارای ابعاد و توان های متفاوتی هستند که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:

وال واشر دست ساز - وال واشر - نورپردازی نمای بیرونی ساختمان - نورپردازی نما

 • وال واشر دست ساز 3 وات که دارای سه لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 10 سانتیمتر دارد.
 • وال واشر دست ساز 4 وات که دارای چهار لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با حدودا 10 تا 12 سانتیمتر دارد.
 • وال واشر دست ساز 6 وات که دارای شش لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 20 سانتیمتر دارد.
 • وال واشر دست ساز 12 وات که دارای دوازده لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 40 یا 50 سانتیمتر دارد.
 • وال واشر دست ساز 18 وات که دارای هجده لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 50 سانتیمتر دارد.
 • وال واشر دست ساز 24 وات که دارای بیست و چهار لامپ LED کوچک 1 واتی است که یا در یک چراغ 1 متری در یک ردیف قرار گرفته اند یا در دو ردیف در یک چراغ 0.5 متری قرار دارند.
 • وال واشر دست ساز 36 وات که دارای سی و شش لامپ LED کوچک 1 واتی است که یا در یک چراغ 1 متری در یک ردیف قرار گرفته اند یا در دو ردیف در یک چراغ 0.5 متری قرار دارند.
 • وال واشر دست ساز 48 وات که دارای چهل و هشت لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 1 متر دارد که ال ای دی ها در دو ردیف قرار دارند.
 • وال واشر دست ساز 72 وات که دارای هفتاد و دو لامپ LED کوچک 1 واتی است و ابعادی برابر با 1 متر دارد که ال ای دی ها در دو ردیف قرار گرفته اند.

شما می توانید برای خرید وال واشر دست ساز، مشاوره نورپردازی ساختمان و یا اطلاع از قیمت وال واشر مناسب نورپردازی نما به سایت لایت هوم مراجعه نمایید و وال واشر مورد نظر خودتان را در متراژ مورد نظر تا 3 متر و با لنزهای دلخواه خریداری نمایید یا سفارش دهید تا بین 2 تا 3 روز کاری توسط طراحان ما آماده شود و برایتان ارسال گردد.

فیلتر کردن محصولات
کشور سازنده
نوع نصب
نوع سر پیچ و لامپ
نورپردازی ساختمان با وال واشر دست ساز
اعمال فیلتر
js_def